ระยองวันนี้
ครม.มีมติให้ดำเนินการแทรกแซงมันสำปะหลัง ปี2554/55ตั้งแต่1ก.พ.- 31 พ.ค.2555

วันที่ 7 ก.พ. 2555 )
ส.ปชส.ระยอง

ครม.มีมติให้ดำเนินการแทรกแซงมันสำปะหลัง ปี2554/55ตั้งแต่1ก.พ.- 31 พ.ค.2555
 
นายธรรมนูญ  บุญไกรสร  เกษตรจังหวัดระยอง    เปิดเผยว่า     ครม.มีมติให้ดำเนินการโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี2554/55 โดยกำหนด ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2555 รับจำนำหัวมันสำปะหลังสด   จำนวน10ล้านตัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์-31 พฤษภาคม 2555 ระยะเวลาไถ่ถอน3เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ ราคารับจำนำหัวมันสดเชื้อแป้ง25% กก.ละ2.75บาท ปรับเพิ่มเดือนละ5สตางค์ต่อ กก.จนถึงเดือนพฤษภาคม 2555ที่ กก.ละ2.90 บาท ราคารับจำนำใบประทวนให้ปรับเพิ่ม–ลดตามเปอร์เซ็นต์แป้งในอัตรา กก.ละ2 สตางค์ เกษตรกรจะต้องมีหนังสือรับรองเกษตรกรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีผลผลิตมันสำปะหลังเป็นของตนเอง และเป็นลูกค้า ธกส.โดยสามารถจำนำได้ภายในพื้นที่จังหวัดของตนเอง  ห้ามลานมันและโรงแป้งมันจำนำข้ามเขตและเปิดจุดรับจำนำนอกพื้นที่   ยกเว้นพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกัน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของเกษตรกร หรือมีลานมันหรือโรงแป้งมันไม่เพียงพอ เกษตรกร นำผลผลิตมันสำปะหลังจำนำ ให้ องค์การคลังสินค้า กำกับดูแลการออกใบประทวนส่งมอบเกษตรกรภายใน3วันทำการ   นับถัดจากวันรับมอบมันสำปะหลังจากเกษตรกร และให้ ธกส.เร่งรัดการจ่ายเงินของ ธกส.สาขา  ให้แก่เกษตรกรภายใน3 ทำการ นับแต่วันที่เกษตรกรนำใบประทวนมาจำนำ  
 
                                        ***************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103