ระยองวันนี้
รวมพลังคน TO BE NUMBER ONE ทำ MOU รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 7 ก.พ. 2555 )

รวมพลังคน TO BE NUMBER ONE ทำ MOU รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
วันนี้ (7 กุมภาพันธ์) ที่โรงแรมสตาร์ระยอง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานต่างๆ และภาคเอกชนในจังหวัดระยอง ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งเป็นนโยบายของจังหวัด โดยให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน มิให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ควบคู่กับขยายการพัฒนางานไปในทุกภาคส่วน
 
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า จังหวัดระยองได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาตั้งแต่ ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน สามารถช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยปลอดภัยจากยาเสพติด ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความภาคภูมิใจที่สำคัญ คือ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ประทานวโรกาสเสด็จมาเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดระยองถึง 3 ครั้ง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ในวันนี้เป็นการรวมพลของคน TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดระยอง แยกเป็นหน่วยงานของภาครัฐ 42 แห่ง ภาคเอกชน 8 แห่ง ที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน สถานศึกษาและสถานประกอบการขนาดใหญ่ อาทิ ปตท. SCG IRPC ฯลฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนงาน TO BE NUMBER ONE อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
 อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะส่งประกวดในระดับภาคและประเทศ ที่จะมีขึ้นในหลายเดือนมีนาคม 2555 นี้ อีกด้วย ...
 
วฐิต/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103