ระยองวันนี้
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ มีผลบังคับใช้ 1 เม.ย นี้

วันที่ 8 ก.พ. 2555 )

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ มีผลบังคับใช้ 1 เม.ย นี้
 
นายมาโนช โอสถเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง แจ้งว่า กระทรวงแรงงานโดยคณะกรรมการค่าจ้าง ได้ออกประกาศเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่6) ลงวันที่ 2 พ.ย.54 มีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ทุกเขตพื้นที่บังคับใช้ทั่วประเทศ รวมทั้งจังหวัดระยอง ค่าจ้างขั้นต่ำเดิม 189 บาท เป็น 264 บาทเพิ่ม 75 บาท สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง จึงขอความร่วมมือเจ้าของสถานประกอบการกิจการปฎิบัติตามประกาศ ดังกล่าวโดยทั่วกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานจังหวัดหางานจังหวัดระยอง โทรศัพท์ 038- 694000 ทุกวันในเวลาราชการ
                                               ...............
  สวรส/ข่าว
  ส.ปชส.ระยอง                                                       

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103