ระยองวันนี้
จังหวัดระยอง จัดงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เพื่อระลึกถึงความเสียสละของสมาชิกในอดีต และแสดงถึงความพร้อมเพียงของสมาชิกในปัจจุบัน

วันที่ 10 ก.พ. 2555 )

จังหวัดระยอง จัดงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เพื่อระลึกถึงความเสียสละของสมาชิกในอดีต และแสดงถึงความพร้อมเพียงของสมาชิกในปัจจุบัน
 
 (10 ก.พ.55) หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ว่าที่สุพีร์พัฒน์ จองพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน โดยมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดระยอง และส่วนราชการเข้า ร่วมพิธี สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้เนื่องจากกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด จัดกิจกรรมวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติและระลึกถึงคุณงามความดี การเสียสละเลือดเนื้อ ชีวิตเพื่อปกป้องชาติและประชาชนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกอาสารักษาดินแดน และการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และสาธารณกุศล เพื่อเป็นการรวมกำลังและจิตใจของสมาชิกให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้มีความรัก ความผูกพัน มีความภูมิใจในเครื่องแบบ และมีความเชื่อมั่นในสถาบันกองอาสารักษาดินแดน ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้เป็น ประธานในพิธี มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 1 ทุน ทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้างสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 22 ทุน จากนั้นอ่านสารของนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และกล่าวว่า กองอาสารักดินแดน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 โดยยึดถือปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมุ่งหมายที่จะอบรมประชาชนพลเมือง ให้มีความรู้ในการทำหน้าที่เพื่อช่วยป้องกัน และบรรเทาภัยอันเนื่องมาจากสงคราม และภัยธรรมชาติ จากนั้นนำสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กล่าวคำปฏิญาณตน พร้อมร่วมรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อเป็นขวัญลำกังใจให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกนาย ...
 
 
วฐิต/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103