ระยองวันนี้
บ.ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ชวนเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมงานเที่ยว ท่อง ลอง รู้ ครั้งที่ 1 ชมดนตรี กวี และศิลปะ

วันที่ 4 ส.ค. 2553 )
ส.ปชส.ระยอง
 
     นายประเชิญ เห่งยี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงเนิน เป็นประธานเปิดกิจกรรม "เที่ยว ท่อง
ลองรู้ ครั้งที่ 1" ชมดนตรี กวี และศิลปะ ซึ่งจัดขึ้นโดย บ.ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) โดยภายในงาน
ได้จัดให้กิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น นิทรรศการกวี ดนตรี ศิลป์ นันทนาการเชิง
วิชาการ ศิลปการแสดง การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จากกลุ่มชุมชนต่างๆ ทั้งนี้กิจกรรม
ดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเยาวชน และชุมชนโดยรอบโรงงานฯ
โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมสุขภาวะกายใจสังคม ปัญญา และสร้าง
สรรค์เศรษฐกิจที่ดีแก่ชุมชนระยอง สอดคล้องกับเจตนารมย์การก่อตั้งศูนย์การเรียนเครือข่ายชุมชน...
.........วฐิต/ข่าว ........

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103