ระยองวันนี้
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมั่นใจ สร้างเครือข่ายปิโตรเลี่ยม กับสื่อมวลชนท้องถิ่น ช่วยส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน

วันที่ 5 ส.ค. 2553 )
ส.ปชส.ระยอง
 
ที่โรงแรมคามิโอเฮ้าส์ อำเภอเมืองระยอง นายทรงภพ พลจันทร์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวในการประชุมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่นของจังหวัดระยอง ช่วยส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน ว่า บทบาทและหน้าที่ของกรมพลังงานเชื้อเพลิงในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านสถานการณ์พลังงานให้แก่ประเทศไทย และลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศ การจัดการด้านพลังงานจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการสำรวจอย่างต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยเองสามารถผลิตพลังงานจากภายในประเทศได้เพียงร้อยละ 40 ของความต้องการเท่านั้น ปัจจุบันก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จากแหล่งภายในประเทศ โดยเฉพาะจากแหล่งในทะเลอ่าวไทย มีการนำไปใช้ผลิตไฟฟ้ามากถึงร้อยละ 70 การดำเนินธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลี่ยม มีการดำเนินการภายใต้กฏหมายว่าด้วยปิโตรเลี่ยมอย่างเคร่งครัด มีการกำกับดูแลทั้งในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ โดยจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยอุบัติเหตุร้ายแรงที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จด้านการดำเนินงานด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลี่ยม มีทั้งในด้านความทันสมัยของอุปกรณ์เทคโนโลยี่ บุคลากรที่มีวิชาชีพเฉพาะ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ อนึ่ง...สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่จะเป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูล เนื้อหาสาระ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชน ทั้งนี้เพื่อช่วยกันผลักดันให้ประเทศมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืน.....
.........วฐิต/ข่าว.......

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103