ระยองวันนี้
พิธีส่งมอบมอบส่งหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ

วันที่ 29 พ.ย. 2555 )
ส.ปขสระยอง

เทศบาลนครระยอง กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำระยองและป่าชายเลน และบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มอบส่งหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ พร้อมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดระยอง
(28 พ.ย55) ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีส่งมอบและเปิด หอชมวิวเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน หอชมวิวศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ โดยเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเทศบาลนครระยอง กลุ่มอนุรักษ์แม่น้ำระยองและป่าชายเลน และบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีเจตนารมณ์ตรงกันใจการที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้ศึกษาและสัมผัสกับธรรมชาติและทรัพยากรป่าชายเลนอย่างใกล้ชิด และยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่โดยรอบและพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองต่อไป 
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103