ระยองวันนี้
ทม.มาบตาพุดจับมือโรงงาน จัดงานชุมชนเก่ง หัวใจแกร่งกับบีแอลซีพี

วันที่ 3 ธ.ค. 2555 )

ทม.มาบตาพุดจับมือโรงงาน จัดงานชุมชนเก่ง หัวใจแกร่งกับบีแอลซีพี

ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด เป็นประธานเปิดโครงการ”ชุมชนเก่ง หัวใจแกร่งกับบีแอลซีพี” ซึ่งเทศบาลเมืองมาบตาพุด ร่วมกับ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้จัดขึ้น โดยมีนายนิติกร ตันติธรรม กรรมการผู้จัดการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตำบลบ้านฉาง กลุ่มอสม.และกลุ่มประมงเรือเล็ก เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน

นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อต้องการทราบถึงความต้องการของชุมชนในการดำเนินชีวิตและปรับตัวเพื่อสามารถอยู่ร่วมกับโรงไฟฟ้าได้อย่างเข้าอกเข้าใจกันและอย่างยั่งยืน และต้องการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างโรงไฟฟ้าบีแอลซีและชุมชนรอบบริเวณ เสริมสร้างความเข้าใจในการให้ความร่วมมือ การให้ความยอมรับ นอกจากนี้ยังเป็นการค้นหาคำแนะนำที่ดี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าให้เป็นต้นแบบที่ดี รวมถึงธำรงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ด้วยการประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ระหว่างชุมชน ผู้ประกอบการและภาครัฐ ซึ่งภายในงานจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงการเชิญวิทยากรมาบรรยายความรู้ชุมชนอยู่คู่กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ด้านนายนิติกร ตันติธรรม กรรมการผู้จัดการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนละโรงงาน อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ให้การยอมรับ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดความขุ่นข้องหมองใจ อีกทั้งเพื่อสร้างและธำรงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองอุตสาหกรรม จังหวัดระยองของเรา โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ได้ดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ อันที่จะเอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยติดตามดูแลคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ทำให้สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดีที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ได้ให้ความสำคัญในการร่วมกันพัฒนาสังคม โดยเฉพาะคนในชุมชน อย่างต่อเนื่อง เช่น การนำเงินกว่า 200 ล้านบาท เข้าสู่กองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนโดยรอบทุกปี การเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง สมาคมเพื่อนชุมชน และการให้ความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง .


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103