ระยองวันนี้
ระยองเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดีในวโรกาสทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONEของจังหวัดระยอง

วันที่ 22 ม.ค. 2556 )
สวรส รูปแก้ว ส.ปชส.ระยอง

ระยองเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดีในวโรกาสทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONEของจังหวัดระยอง
 
นายมาโนช โอสถเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง แจ้งว่า ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการTO BE NUMBER ONE จะเสด็จทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดระยอง ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดระยอง และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ เป็นต้นไปจนเสร็จพิธี ทั้งนี้จังหวัดระยองได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับเสด็จเพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ มาแล้ว ๒ ครั้ง โดยมติที่ประชุมให้แต่ละฝ่ายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในส่วนฝ่ายประชาสัมพันธ์มอบหมายให้ประสานสื่อมวลชนร่วมทำข่าว เคเบิ้ลทีวีในจังหวัดระยองร่วมถ่ายทอดสด และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง FM ๙๑.๗๕ MHz เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงให้กับสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดระยอง ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดระยอง ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จังหวัดระยอง ขอเชิญร่วมรับเสด็จฯ ในวโรกาสสำคัญตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยทั่วกัน (การแต่งกายข้าราชการชุดกากีแขนยาวคอพับ)
 
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103