ระยองวันนี้
กกต.ระยอง แจ้ง เปิดระบบและขยายระยะเวลาในการรับคำร้องการบันทึกข้อมูล ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร

วันที่ 25 ม.ค. 2556 )
ชวลิต ศรีสิงห์ ส.ปชส.ระยอง

นายโกวิท ไชยงาม หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง รักษาการ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัด ว่า สำนักทะเบียนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เปิดระบบและขยายระยะเวลาในการรับคำร้องการบันทึกข้อมูลผู้มายื่นขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ต่อไปอีกจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
 
 เพื่อให้ข้อมูลการลงทะเบียนดังกล่าวถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมีผลใช้กับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดระยอง ใคร่ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรตามโครงการฯ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103