ระยองวันนี้
ระยอง ประชุมร่วม ก.บ.จ.และกรอ.

วันที่ 28 ม.ค. 2556 )


วันนี้(28 ม.ค.) ที่ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.) และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) ของจังหวัดระยอง
นายวิชิต กล่าวว่า สำหรับการประชุมร่วมกันในครั้งนี้ เนื่องจากในระยะเวลาที่ผ่านมา มีผลการดำเนินภารกิจสำคัญของจังหวัดที่ควรรายงานให้คณะกรรมการทั้ง 2 คณะทราบ เช่น การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งกำหนดให้จังหวัดดำเนินการตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ โดยจัดทำ positioning เป็นต้น ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัด จัดประชุมกรอ.จังหวัดอย่างน้อย 2 ครั้ง/เดือน เพื่อให้ ก.บ.จ.และกรอ.เห็นชอบ ก่อนนำเสนอสำนัก ก.พ.ร.ต่อไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวาระที่สำคัญ คือ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2557 -2560 ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดระยอง คือ ประชามีสุข ท่องเที่ยวอนุรักษ์ เกษตรสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมเป็นมิตร สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 6 ประเด็น คือ 1.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มูลค่าทางเศราฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ ส่งเสริมปละพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ 3.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ ปรับปรุงและส่งเสริมการพัฒนาการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมและความสะอาด และความสนุบสนุนการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 4.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคพาณิชยกรรมของจังหวัดระยอง สู่ความยั่งยืนรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 5.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดระยอง ให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 6.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสังคมจังหวัดระยอง ให้มีความเข้มแข็งและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดฯ รวม 394 โครงการ งบประมาณรวม 12,562.78 ล้านบาท ..

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103