ระยองวันนี้
นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง CSR เชิงกลยุทธในอนาคต

วันที่ 29 ม.ค. 2556 )

นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง CSR เชิงกลยุทธในอนาคต
 
วันนี้ (29 มกราคม) ที่ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง นายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพาอิก เรื่อง CSRเชิงกลยุทธในอนาคต ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยพาริชศาสตร์ มหาวิทยาลับบูรพา โดย ดร.กฤช จรินโท รองคณบดีวิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมนายนัฐวุฒิ วงศาเสถียร นิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ ซึ่งกำลังทำการวิจัยเรื่อง "การพัฒนากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงเชิงกลยุทธ์ของผู้ประกอบการในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดในอนาคต” นำเสนอข้อมูลและแนวทางในการนำไปปฏิบัติในหัวข้อ"CSR เชิงกลยุทธ์ในอนาคตกาล” โดยมี ผู้บริหารระดับสูงจากสถานประกอบการร่วมในการประชุม นายนัฐวุฒิ วงศาเสถียร เปิดเผยว่า ปัจจุบันการทำ CSR ถือเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกแล้วว่า ก่อประโยชน์มากมาย หลากหลายด้านทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและส่งผลกลับมายังองค์กรที่ได้มีการทำCSR อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล แต่การทำ CSRก่อเกิดประสิทธิผลเต็มประสิทธิภาพได้นั้น องค์กรต้องใช้ทั้งคนและเวลา ร่วมทั้งทุนต่างๆ มากมาย ซึ่งการจัดทำ CSR ครบทั้ง 3 ประเภทคือ แบบดั้งเดิม แบบกลยุทธ์ดั้งเดิมและ CSR เชิงกลยุทธ์ การประชุมในครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาการทำกิจกรรม CSR เป็นไปในรูปแบบเชิงกลยุทธ์ได้ อีกทั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมอันดับ 1 ของประเทศไทย จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้ร่วมกันหาแนวทางในการปฏิบัติCSR เชิงกลยุทธ์ให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป....

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103