ระยองวันนี้
ระยองดึงภาครัฐ/ เอกชน ๗ หน่วยงาน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤติ เป้าหมายเยาวชนในสถานศึกษา ๒๐๐ คนร่วมเป็นเครือข่ายแจ้งข่าวในภาวะวิกฤติ

วันที่ 30 ม.ค. 2556 )
ส.ปขสระยอง

ระยอง  ดึงภาครัฐ/ เอกชน ๗ หน่วยงาน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤติ เป้าหมายเยาวชนในสถานศึกษา ๒๐๐ คนร่วมเป็นเครือข่ายแจ้งข่าวในภาวะวิกฤติ
 
นายมาโนช โอสถเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันสาธารณภัยจากการจราจรก่อให้เกิดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ทำให้มีผู้เสียชีวิต และทรัพย์สินอย่างมหาศาล ในกลุ่มวันรุ่นที่เป็นทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจังหวัดระยองร่วมกับ ๗ หน่วยงานภาครัฐเอกชน ได้แก่ สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาระยอง บริษัทฮอนด้าปิยะ จำกัด และบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๖ ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤติของกรมประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งผู้ผ่านการอบรมมีโอกาสนำความรู้เข้าสอบเพื่อรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์จากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่นักศึกษาอายุ ๑๕ –๑๘ ปี ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีจังหวัดระยอง จำนวน ๒๐๐ คน ที่เป็นเครือข่ายแจ้งข่าวในภาวะวิกฤติต่อไป ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ขนส่งจังหวัดระยอง วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี และบริษัทฮอนด้าปิยะ จำกัด ที่จะให้ความรู้ในการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยอย่างถูกต้องในภาคเช้า ส่วนภาคบ่ายเป็นการฝึกปฎิบัติในการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยก่อนพิธีเปิดเวลา ๐๘.๓๐ น นายวิชิต ชาติ ไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมส่วนราชการทีเกี่ยวข้องร่วมรณรงค์ขี่มอเตอร์ไชต์ใส่หมวกนิรภัยเพื่อเป็นข่าวผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงอีกด้วย จึงขอเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมโครงการดังกล่าวฯ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีออาร์พีซี  อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 ส.ปชส.ระยอง/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103