ระยองวันนี้
ระยอง รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

วันที่ 31 ม.ค. 2556 )

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)จังหวัดระยอง จับมือสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง จัดโครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ตั้งเป้าตายเจ็บลดลง
 
 วันนี้(31 ม.ค.)ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)จังหวัดระยอง และสำนักงานประชาสัมพันธ์(สปชส.)จังหวัดระยอง โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ปภ.ระยอง นายมาโนช โอสถเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง นายโพธิวัฒน์ เผ่าพงษ์ช่วง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ผู้บริหาร ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมเป็นเกียรติ และมีนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน
 
นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ปภ.ระยอง กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสาธารณภัยที่มุ่งมั่นจะจัดระบบการป้องกันสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันสาธารณภัยในชุมชนและท้องถิ่นของตนเองอย่างทั่ว ปัจจุบันอุบัติภัยจากการจราจรก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปีหนึ่งๆ อย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุทางจราจร อันเนื่องมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ทำให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บและพิการ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาว ทั้งนี้จากการวิเคราะห์สาเหตุ การเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ คือ ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย มีสารเสพติดของมึนเมา ประมาท คึกคะนอง และไม่เคารพกฏจราจร สำนักงาน ปภ.ระยอง จึงได้ร่วมกับ สปชส.ระยอง และวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาอายุระหว่าง 15 - 18 ปี จำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับขี่ปลอดภัย ถูกกฏจราจร และเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรให้น้อยลงตามนโยบายของรัฐบาล

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103