ระยองวันนี้
จังหวัดระยองประชุมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2

วันที่ 6 ส.ค. 2553 )
ส.ปชส.ระยอง
 
     จังหวัดระยองประชุมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553 (สาธารณภัยขนาดกลาง) ด้านสารเคมีวัตถุอันตรายและการอพยพชุมชน
     (5 ส.ค.53) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ว่าที่ร้อยตรี สุพีรพัฒน์ จองพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธาน การประชุมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553 (สาธารณภัยขนาดกลาง) ด้านสารเคมีวัตถุอันตรายและการอพยพชุมชน ว่าที่ร้อยตรี สุพีรพัฒน์ จองพานิช กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้จังหวัดดำเนินการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2 ตามสภาพพื้นที่และข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยที่เห็นว่าเป็นภัยสำคัญ หรือเป็นปัญหาใหญ่ โดยบูรณาการฝึกซ้อม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดกรอบและแนวทางการปฏิบัติ ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ โดยให้กำหนดการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการจริง (FTX : Field Training Xercise) จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2553 ได้กำหนดการฝึกซ้อมแผน "ด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย” ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ทีผ่านมา
     ส่วนการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2553 จังหวัดระยอง กำหนดดำเนินการฝึกซ้อม ในวันที่ 25 สิงหาคม 2553 (ด้านสารเคมีวัตถุอันตรายและการอพยพชุมชน) ณ บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์ และการกลั่น จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล และชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล
     ว่าที่ร้อยตรี สุพีรพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การฝึกซ้อมแผนฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด และเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสารและประสานงานแจ้งเหตุภาวะฉุกเฉิน ระหว่างบริษัท PTTAR กับโรงงานข้างเคียง ชุมชนที่ได้รับผลกระทบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการเมื่อเกิดภัย ตลอดจนเพื่อให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมฝึกซ้อม และมีความเข้าใจขั้นตอนการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน จะเป็นการฝึกซ้อมแผนที่ เหมือนจริงที่สุด จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มายังประชาชนที่ใช้บริการโรงพยาบาลและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ฝึกซ้อม อย่าได้เกิดความตื่นตระหนกตกใจ พร้อมกันนี้ ขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่านสังเกตการณ์ และร่วมแถลงข่าวการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2553 ประจำปี 2553 (สาธารณภัยขนาดกลาง) ด้านสารเคมีวัตถุอันตราย และการอพยพชุมชน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ณ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์ และการกลั่น จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอแอล และชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอแอล โดยพร้อมเพรียงกัน
......มาโนช/ข่าว......

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103