ระยองวันนี้
การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก

วันที่ 20 พ.ค. 2556 )
ส.ปชส.ระยอง

นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) และกระทรวงมหาดไทย(มท.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ โดยมีความตกลงร่วมมือกันดำเนินการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ อนุมัติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ดำเนินโครงการ "ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค” โดยปัจจุบันได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคใน ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือตอนบน(จังหวัดเชียงใหม่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(จังหวัดขอนแก่น) ภาคใต้(จังหวัดสงขลา) และภาคตะวันออก(จังหวัดชลบุรี) เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน สนับสนุน การนำศักยภาพของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมาผสมผสานกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและจังหวัด และสนับสนุนการปฏิบัติงานของรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Office : PCSO) เพื่อความร่วมมือในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 
จังหวัดระยองพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน วท. ประจำภูมิภาค ภาคตะวันออก(ศวภ.๔)ให้ทราบ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ www.rayong.go.th หัวข้อ "ดาวน์โหลดเอกสาร/กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด”

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103