ระยองวันนี้
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง เปิดรับคำขอรับการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

วันที่ 22 พ.ค. 2556 )
ส.ปชส.ระยอง

นายอรุณ วิชกิจ ขนส่งจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกโดยอธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศกำหนดการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
 
คุณสมบัติผู้ขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ
 
- ต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
 
- ต้องไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาก่อน หรือเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
 
ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือให้ยื่นคำขอ ได้ที่ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง ได้ตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โทร. ๐๒ ๒๗๑ ๘๗๐๖ สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง โทร. ๑๕๘๔, ๐๓๘ ๖๑๖๗๙๒, ๐๓๘ ๙๖๗๓๒๓ สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง สาขาอำเภอแกลง โทร. ๐๓๘ ๖๗๑๙๐๔, ๐๓๘ ๖๗๑๐๔๗

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103