ระยองวันนี้
การอบรมปรับมาตรฐานเพื่อการฝึกการบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

วันที่ 29 พ.ค. 2556 )
ส.ปขสระยอง

การอบรมปรับมาตรฐานเพื่อการฝึกการบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
 กรมสรรพกำลัง กระทรวงกลาโหม ร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ บรูณาการทุกภาคส่วนอบรมปรับเปลี่ยนมาตรฐานการฝึกสรรพกำลังเพื่อการบริหารภาวะวิกฤติการณ์แห่งชาติพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการ ซ้อมจริงที่ระยอง ๒๕-๒๖ พ.ค นี้ วันที่ ๒๘ พ.ค ๕๖
 
พลโทประพันธ์ พุทธานุ เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปรับเปลี่ยนมาตรฐานการฝึกการระดมสรรพกำลัง เพื่อการทหารประจำปี 2556 โดยกรมการสรรพกำลังกลาโหมร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจแผนการปฎิบัติในระดับต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการประสานการปฏิบัติแบะปรับมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นการจำลองสถานการณ์และซักซ้อมการปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจก่อนการฝึกจริง ในกรอบของการฝึกการบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติประจำปี ๒๕๕๖ หรือ (C-MEX13) ที่จะจัดขึ้น ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดสระบุรี โดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีผู้แทนจากกรมสรรพกำลังกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการระดมสรรพกำลัง เข้ารับการอบรมจำนวน ๒๔๔ คน ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ ๒๘ –๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียนพาเลช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี วิธีการอบรมเป็นการบรรยาย การอภิปราย และการเสวนาให้ความรู้เรื่องการบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ การป้องกันประเทศ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การระดมสรรพกำลัง การจัดการด้านข้อมูลข่าวสาร การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการฝึกการบริหารจัดการและขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการซักซ้อมการปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นในการฝึก โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนราชการทหารและพลเรือนถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันตลอด ผลที่คาดว่าจะได้รับในครั้งนี้ทำให้ผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมการอบรมและเข้ารับการฝึกการบริหาร วิกฤติการณ์ระดับชาติในห้วงปลายเดือนมิถุนายน ณ จังหวัดระยอง มีทักษะและพื้นฐาน ความรู้ ความเข้าใจในแผนและขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ร่วมกันชึ่งจะช่วยให้ปัญหาข้อขัดแย้งในระหว่างการฝึกลดน้อยลง และการฝึกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย ประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการ
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว
๒๘ พค๕๖

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103