ระยองวันนี้
4 อปท. ในอำเภอบ้านค่าย จับมือนำผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูคืนสู่สังคม

วันที่ 6 มิ.ย. 2556 )
ส.ปขสระยอง

4 อปท. ในอำเภอบ้านค่าย จับมือนำผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูคืนสู่สังคม
 
วันนี้( 5 มิ.ย.) ที่วัดไผ่ล้อม อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นายทิวา พรหมอินทร์ นายอำเภอบ้านค่าย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ จำนวน 110 คน โดยมี พ.ต.อ.อธิก ลาภานุพัฒน์ ผกก.สภ.บ้านค่าย นายสิทธิพล พัฒนงาม นายกเทศมนตรีบ้านค่าย นายนิรุทธิ์ นิยมสมาน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร และนายปราโมทย์ ฉันทมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ร่วมเป็นเกียรติ และนำผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ เข้ารับการบำบัดฯ นายสิทธิพล กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้แก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น "วาระแห่งชาติ” โดยให้องค์กรส่วนท้องถิ่นดำเนินการอย่างจริงจังแล้วสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการปฏิบัติการพลังแผ่ดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556 เทศบาลตำบลบ้านค่าย ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ได้ร่วมกันจัดตั้ง "ค่ายบำบัด ฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด” ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ผู้ที่ได้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูเลิกยุ่งเกี่ยวและห่างไกลจากยาเสพติด ก่อให้เกิดครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการจักอบรม จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 3-11 มิถุนายน 2556 แล้ว รุ่น2 ระหว่างวันที่ 17-25 มิถุนายน 2556 ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ขณะนี้ รุ่นที่1 มีผู้เข้ารับการบำบัดทั้งสิ้น 110 คน จาก เทศบาลตำบลบ้านค่าย 25 คน เทศบาลตำบลบ้านค่ายค่ายพัฒนา 25 คน องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร 30 คน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอง 30 คน และหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว จะมีการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แกผู้เข้ารับการบำบัด เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจำนวน 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพของตนเองได้อันจะเป็นการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด นายทิวา กล่าวว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ถึงแม้ว่าจะได้รับการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ทั้งด้านการป้องกัน ปราบปรามและฟื้นฟูบำบัดจากส่วนราชการอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ยังคงมีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ส่งผลกระทบต่อปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เช่นปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการศึกษาการลักขโมย การโจรกรรม เป็นต้น สิ่งที่สำคัญคือ การมุ่งแก้ปัญหาที่ตัวคนเป็นหลัก ทั้งในด้านความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายยาเสพติด ด้วยการลดโอกาสของการติดยาเสพติด การทดลองใช้ยา หรือสัมผัสกับยาเสพติด รวมทั้งลดความต้องการในการให้ยาเสพติด ซึ่งวิธีที่จะช่วยในการเลิกใช้ยาเสพติดนั้น คือการบำบัดรักษาแล้วฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รัฐบาลได้แถลงนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดไว้ในนโยบายเร่งด่วนโดยกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น "วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพลและผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องการรับการบำบัดรักษา ให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมมีกลไกติดตามการให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ พร้อมนี้ ได้น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เรื่องยาเสพติด นำมาปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วง จำได้มีการกำหนด "ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” เป็นยุทธศาสตร์หลัก เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินงานระดับชุมชนและหมู่บ้านทุกแห่งเพื่อเป็นการรับรองนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่หลุดจากวงจรของยาเสพติด..
วฐิต/ข่าว
ส.ปชส.ระยอง
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103