ระยองวันนี้
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดึงผู้บริหารภาครัฐและเอกชน ผนึกกำลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของประเทศสู่มาตรฐานสากล

วันที่ 6 มิ.ย. 2556 )
ส.ปขสระยอง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดึงผู้บริหารภาครัฐและเอกชน ผนึกกำลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของประเทศสู่มาตรฐานสากล
 
 วันนี้(5 มิ.ย.) ที่โรงแรมปาล์มาลี รีสอร์ท อ.แกลง จ.ระยอง นายสมโภชน์ นพคุณ อดีตรองเลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารทางการศึกษาระดับสูง ของกระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.) รุ่นที่ 2 โดยมีนักบริหารทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา รวม 77 คน นายสมโภชน์ กล่าวว่า หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหลักสูตรที่เน้นการเสริมสร้างพลังความร่วมมือของนักบริหารการศึกษา และภาคส่วนอื่นๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยการแลกเปลี่ยบนเรียนรู้และประสบการณ์ทางบริหารจัดการศึกษา ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักบริหารที่เข้ารับการอบรม เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถผนึกกำลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของประเทศสู่มตารฐานสากลได้ และเพื่อให้สามารถเป็นผู้นำที่ผลักดันนโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นายสมโภชน์ กล่าวด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการ เห็นว่าการพัฒนาการศึกษาเป็นหน้าที่ของทุกคน หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูงที่จัดขึ้น จึงมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักบริหารของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาของชาติให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 วฐิต กลางนอก/
ส.ปชส.ระยอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103