ระยองวันนี้
ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมการสร้างแกนนำยุวชนเข้มแข็งต้านยาเสพติด ตามแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของกองทัพเรือ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด

วันที่ 17 ส.ค. 2553 )
ส.ปชส.ระยอง
 
     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มี พลเรือตรีทวีป สุขพินิจ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการสร้างแกนนำยุวชนเข้มแข็งต้านยาเสพติด โดยมีนายชวลิต ประทุมยศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 2 – 6 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน
     พลเรือตรีทวีป เปิดเผยว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันได้กลับเข้ามาแพร่ระบาดและขยายตัวเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการและเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ โดยมีเป้าหมายคือเยาวชน ซึ่งถือว่าเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาของประเทศ ถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานหลายหน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลอยู่ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นไปได้ ดังนั้น ทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะที่เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นในการร่วมแก้ไขปัญหายาเสติดให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทยให้จงได้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ยุวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด ด้วยการส่งเสริมการรวมกลุมเล่นกีฬา และให้ความรู้เรื่องพิษภัยและโทษของยาเสพติด ซึ่งเป็นแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเป็นแผนงาร่วมบูรณาการระหว่างทัพเรือภาคที่ 1 กับจังหวัดระยอง และสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับยาเสพติด กิจกรรมแข่งขันกีฬา กิจกรรมการอบรม และกิจกรรมการคัดเลือกแกนนำต้านภัยยาเสพติด โดยให้สถานศึกษาคัดเลือกตัวแทนเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เข้ารับการอบรม รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติดอีกด้วย
.........วฐิต/ข่าว........

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103