ระยองวันนี้
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง กำหนดจัดงานนัดพบแรงงาน ในวันศุกร์ที่ ๑๖ และวันเสาร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นี้

วันที่ 15 พ.ค. 2557 )
ส.ปชส.ระยอง

นายมงคล สงคราม จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดระยอง แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ว่า ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานจังหวัดระยองขึ้น ในวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ. Star Center อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีกิจกรรมการรับสมัครงาน การลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ การแนะแนวอาชีพ ตลอดจนการบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน เพื่อเป็นแนวทางในการหางานและก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในพื้นที่จังหวัดระยอง
 
จึงใคร่ประชาสัมพันธ์ให้กับคนหางาน ประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสสมัครงาน และสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง อันเป็นผลดีต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ โดยผู้ว่างงานและประชาชนที่ต้องการหางาน สามารถร่วมงานดังกล่าวได้ ตามวันและเวลาที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยทั่วกัน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103