ระยองวันนี้
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ข้อยกเว้นการห้ามออกนอกเคหะสถานของผู้ที่ทำงานเป็นห้วงเวลาหรือเป็นผลัดและผู้ส่งสินค้าทางเกษตรและประมง ที่อาจทำให้เกิดเสียหาย ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

วันที่ 26 พ.ค. 2557 )
ส.ปชส.ระยอง

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถาน ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๗ และฉบับที่ ๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดไว้ในห้วงเวลา ๒๒.๐๐ น. ถึง ๐๕.๐๐ น. นั้น
 
เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการประกอบอาชีพในห้วงเวลาที่ห้ามออกนอกเคหะสถานซึ่งกำหนดไว้ในห้วงเวลา ๒๒.๐๐ น. ถึง ๐๕.๐๐ น. จึงให้หน่วยงาน/องค์กร ดำเนินการดังนี้
 
 ๑. ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ที่ต้องปฏิบัติเป็นห้วงเวลาหรือเป็นผลัด ให้ผู้ประกอบการออกเอกสารรับรองการทำงานในห้วงเวลาการห้ามมิให้บุคคลออกนอกเคหะสถานดังกล่าวแก่พนักงาน เพื่อใช้แสดงตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หากมีการตรวจสอบ
 
๒. ผู้ที่ต้องขนส่งสินค้าทางการเกษตรหรือประมง ที่มีอายุจำกัดและอาจเกิดความเสียหาย ให้แจ้งข้อมูลการขนส่งสินค้าดังกล่าว ณ. สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานประมงอำเภอต้นทางแล้วแต่กรณี เพื่อใช้แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หากมีการตรวจสอบ
 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ. วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายวิชิต ชาตไพสิฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103