ระยองวันนี้
รมช.สาธารณสุข “พรรณสิริ” เปิดโครงการ เกษตรกรปลอดโรคฯ ที่ระยอง

วันที่ 15 ก.พ. 2554 )
 
รมช.สาธารณสุข "พรรณสิริ” เปิดโครงการ เกษตรกรปลอดโรคฯ ที่ระยอง
 
 
 
 วันนี้ (14 กุมภาพันธ์) ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการ "เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส” ที่โรงแรมสตาร์พลาซ่า อำเภอเมืองระยอง ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพเกษตรกร ป้องกันการเจ็บป่วยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ใช้ในการเกษตร และคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคทั่วประเทศ ให้ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในผักผลไม้ ซึ่งการดำเนินโครงการนี้นับเป็นปีแรกเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษาในปี 2554 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรกว่า 14 ล้านคน ส่วนใหญ่ต้องใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพีช ทำให้เกิดความเสี่ยงที่มีอันตรายต่อสุขภาพ มีรายงานผู้ป่วยที่ได้สารพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเฉลี่ยปีละ 1,998 ราย ล่าสุดในปี 2552 มีผู้ป่วย 1,691 ราย และผลการสุ่มตรวจผักผลไม้พบว่ามีสารเคมีฯ ตกค้างร้อยละ 28 จึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ เป็นการบูรณการของ 4 หน่วยงานหลักในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและกรมสุขภาพจิต ซึ่งดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช พร้อมกับตรวจคัดกรองสุขภาพเกษตรกร หากพบว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ปลอดภัย สามารถส่งต่อเพื่อป้องกันและรักษาเบื้องต้นด้วยพืชสมุนไพรล้างพิษ เช่น สมุนไพรรางจืด ที่มีสรรพคุณในการล้างพิษ ส่วนผลผลิตทางการเกษตร ทั้งผักและผลไม้ในตลาดค้าส่งจะดำเนินการตรวจการปนเปื้อนสารเคมีฯ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อรับรองว่าตลาดดังกล่าวขายผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมายังไม่มีการตรวจเลือดให้เกษรกรดังกล่าว ในปี 2554 นี้ตั้งเป้าหมายในการตรวจเลือดแก่เกษตรกรทุกจังหวัดจำนวน 840,000 คนฟรี โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 840 แห่งทั่วประเทศและ อสม. จำนวน 84,000 คน ร่วมดำเนินการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงของเกษตรกร เริ่มบริการแล้วตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป.......

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103