ระยองวันนี้
รายงานพิเศษ..อบต.ตะพง จัด “งานลานวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ครอบครัวสู่ชุมชน” ชวนคนในชุมชนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้มีความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

วันที่ 21 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 526 คน)

อบต.ตะพง จัด "งานลานวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ครอบครัวสู่ชุมชน” ชวนคนในชุมชนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้มีความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
 
 
อบต.ตะพง นอกจากจะมีภารหน้าที่บริหารจัดการต่างๆ ภายในตำบลตะพงให้ได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้าน และให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขแล้ว ยังมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปชั่วลูกชั่วหลาน ดังนั้น อบต.ตะพง จึงได้ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลตะพง อ.เมืองระยอง และผู้นำชุมชน ประชาชนในตำบลตะพง รวม 16 หมู่บ้าน จัดงานลานวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ครอบครัวสู่ชุมชนขึ้น
 
 นายทวีป แสงกระจ่าง นายก อบต.ตะพง กล่าวว่า งานลานวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ครอบครัวสู่ชุมชนดังกล่าว จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและร่วมอนุรักษ์ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่นต่างๆ เอาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้รักษาสืบไป รวมทั้งมีจุดมุ่งหมายให้ต้องการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น มาเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่จะทำให้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมมีความเข้มแข็ง อันจะส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาทุกๆ ด้านอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเหมือนวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมในรูปแบบลานวัฒนธรรมรื้อฟื้นประเพณีคล้ายลานบุญ งานวัด หรือออกแขกงานบุญเหมือนในอดีต ซึ่งจัดให้มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย เช่น การแสดงดนตรีไทย การจัดซุ้มกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 กิจกรรมการแต่งกายแบบไทยย้อนยุค รำวงย้อนยุค และการออกลานปูเสื่อนั่งรับประทานด้วยกันของประชาชนในพื้นที่ตำบลตะพง 16 หมู่บ้าน
 
 
 ด้าน นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวว่า วัฒนธรรม คือ สิ่งที่ทำให้หมู่คณะเจริญงอกงาม วิถีชีวิต พฤติกรรมหรือสิ่งที่หมู่คณะสร้างขึ้นใช้ในหมู่บ้าน ชุมชน ท้องถิ่นของตน ที่มีความแตกต่างกันออกไปตามการดำรงชีวิตของแต่ละพื้นที่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ วัฒนธรรมจึงเป็นมรดกร่วมทางสังคมที่แสดงเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรี ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ การสืบสานและสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องร่วมมือ ร่วมใจกันทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่สำคัญที่สุดคือภาคประชาชนที่เป็นกำลังขับเคลื่อนทางวัฒนธรรมที่ดีที่สุด ทุกประการที่กล่าวมาต้องประสานเชื่อมโยงการดำเนินการร่วมกัน เพื่อให้สามารถรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย กับสังคมโลกได้ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ของไทยเราจึงจะยังคงอยู่ได้ ทั้งนี้ต้องขอชื่นชม อบต.ตะพง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีความคิดริเริ่มจัดโครงการลานวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ครอบครัวสู่ชุมชนขึ้นมา โดยนำศิลปวัฒนธรรมประเพณีในอดีต และภูมิปัญญาท้องถิ่น กลับมาเป็นสื่อกลางเชื่อมสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัวสู่ชุมชนในพื้นที่ตำบลตะพงแห่งนี้ เพื่อให้เป็นเกาะคุ้มกันชุมชนให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนต่อไป..

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103