ระยองวันนี้
เกษตรจังหวัดระยอง ลงนามบันทึกข้อตกลงกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 19 แห่งในจังหวัดระยอง ดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 22 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 160 คน)

เกษตรจังหวัดระยอง ลงนามบันทึกข้อตกลงกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 19 แห่งในจังหวัดระยอง ดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
 
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 22 เม.ย.ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบบันทึกข้อตกลงการดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในจังหวัดระยอง หลังสำนักงานเกษตรจังหวัดจัดโครงการดังกล่าวขึ้น ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในจังหวัดระยอง รวม 19 แห่ง
 
 นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี ได้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยให้เกษตรกรในพื้นที่เกษตรแล้งซ้ำซากมีรายได้ช่วงหน้าแล้ง โดยให้ชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการโครงการเองเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ ได้แก่ ชุมชนเกษตรในพื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบภัยแล้ง โดยให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ทำหน้าเป็นตัวแทนขององค์กรเกษตรในชุมชนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อตำบล โดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบการดำเนินโครงการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและองค์ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 19 แห่งในจังหวัดระยอง ในดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งครั้งนี้ จะเป็นการสร้างโอกาสให้ชุมชนเกษตรกร สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามความต้องการของชุมชนเกษตร โดยให้ชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการโครงการ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ในช่วงฤดูแล้ง.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103