ระยองวันนี้
สำนักนายกรัฐมนตรี จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง และกรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

วันที่ 28 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 136 คน)

สำนักนายกรัฐมนตรี จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง และกรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง
 
 เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 27 เม.ย.ที่โรงแรมแคนตารี่เบย์ โฮเทล อ.เมืองระยอง สำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ทบวง และกรมต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28เม.ย.นี้ โดยมีนายจำเริญ ยุติธรรม รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติฯ ทั้งนี้สืบเนื่องจากระบบตรวจราชการ นับเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งในการบริหารราชการแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่รัฐบาลมุ่งเน้นความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต การบริหารราชการแผ่นดินด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ ดังนั้นระบบการตรวจสอบและประเมินผลที่สามารถเป็นหูเป็นตา เป็นปาก และเป็นสมองของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมทั้งการสะท้อนภาพความสำเร็จของการนำนโยบายไปสู่การปฎิบัติ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ทั้งในระบบนโยบาย ระดับพื้นที่ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง
 
สำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้จัดโครงการสัมมนาดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารทุกกระทรวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรมต่างๆ ในการพัฒนาระบบและโครงสร้างการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารทุกกระทรวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรมต่างๆ ในการเสริมสร้างเครือข่ายการตรวจราชการให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น...

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103