ระยองวันนี้
เกษตรจังหวัดระยอง มอบเงินกว่า 16 ล้านบาท ให้กับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 19 แห่งในจังหวัดระยอง หลังมีการลงนามบันทึกความร่วมมือในการดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 28 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 160 คน)

เกษตรจังหวัดระยอง มอบเงินกว่า 16 ล้านบาท ให้กับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 19 แห่งในจังหวัดระยอง หลังมีการลงนามบันทึกความร่วมมือในการดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
 
 เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 เม.ย.ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบมอบเงิน จำนวน 16,355,500 บาท ให้กับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในจังหวัดระยอง 19 แห่ง หลังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ไปเมื่อวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา นายวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี ได้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยให้เกษตรกรในพื้นที่เกษตรแล้งซ้ำซากมีรายได้ช่วงหน้าแล้ง โดยให้ชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการ และจัดทำโครงการเอง โดยให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ทำหน้าเป็นตัวแทนขององค์กรเกษตรในชุมชนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อตำบล โดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบการดำเนินโครงการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและองค์ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ซึ่งการมอบเงินให้กับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 19 แห่ง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงฤดูแล้งในครั้งนี้นั้น มีการเสนอของบจัดทำโครงการต่างๆ รวม 36 โครงการ หลังมีการลงนามข้อตกลงร่วมกันแล้ว ประกอบด้วย โครงการจัดการแหล่งน้ำเพื่อเกษตรของชุมชน 18 โครงการ โครงการผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อการสร้างรายได้ในฤดูแล้ง จำนวน 2 โครงการ และโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 16 โครงการ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทั้ง 19 แห่ง จะต้องเบิกจ่ายเงินโครงการฯ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มิ.ย.2558 นี้...

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103