ระยองวันนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อ.เมืองระยอง จัดมหกรรมสุขภาพ ตรวจรักษาชาวบ้านฟรี

วันที่ 30 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 185 คน)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อ.เมืองระยอง จัดมหกรรมสุขภาพ ตรวจรักษาชาวบ้านฟรี
 
วันนี้( 30 เม.ย.58 )ที่อาคารศูนย์กลางเกษตรจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสุขภาพตำบลตะพง ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง โดยมีประชาชน และผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลตะพงเข้าร่วมโครงการจำนวน 500 คน
 
 นายทวีป แสงกระจ่าง นายก อบต.ตะพง กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายคนมุ่งแต่เรื่องการทำมาหารายได้ปล่อยให้ผู้สูงอายุเฝ้าบ้านอยู่กับบุตรหลาน ในฐานะผู้นำท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงวัย จึงได้จัดโครงการมหกรรมสุขภาพตำบลตะพง เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและตามภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการการแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยของพี่น้องประชาชนในตำบลที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังภาวะแทรกซ้อน ทำให้ผู้สูงอายุบางรายต้องเป็นอัมพฤก อัมพาต และพิการ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือด โรคมะเร็งและอื่นๆ อีกจำนวนมาก
 
 นายทวีป กล่าวต่อว่า การจัดโครงการมหกรรมสุขภาพขึ้นในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลตะพงได้เรียนรู้วิธีการดูแลและป้องกันตนเองที่ถูกต้องและปลอดภัยก่อนที่จะมีอาการเจ็บป่วย และเพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดเวลา ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่ารักษาพยาบาลให้ประชาชนโดยจัดบริการเชิงรุก ทำให้สามารถบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพิ่มโอกาสและทางเลือกในการขอรับบริการจากโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังช่วยลดภาวะตาบอด จากโรคตาต้อกระจกในผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส และเป็นการรับทราบข้อมูล ปัญหาทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนเพื่อนำไปพิจารณาและหาทางช่วยเหลือได้อย่างแท้จริง…

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103