ระยองวันนี้
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดระยองติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดระยอง

วันที่ 16 ก.พ. 2554 )
ส.ปชส.ระยอง

     วันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ ที่ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง นายประชา เตรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ประกอบด้วย การพัฒนาการให้บริการประชาชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน78 พรรษา78 แสนต้น การแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดระเบียบสังคมและอบายมุขและการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพล การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การแก้ไขปัญหาความยากจน การปรับปรุงภูมิทัศน์จังหวัดระยอง การเร่งรัดการเบิกจ่ายประจำปี 2554 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ5 ธันวาคม 2554 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555 และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2555
     โอกาส นี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้องและ ทันเวลาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน พร้อมให้คำแนะนำในการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด..
 
...วฐิต/ข่าว...

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103