ระยองวันนี้
คมนาคม จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ต่อโครงการศึกษาและออกแบบกรอบรายละเอียดรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน

วันที่ 29 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 151 คน)

กระทรวงคมนาคม จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ต่อโครงการศึกษาและออกแบบกรอบรายละเอียดรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐานช่วงนครราชสีมา – แหลมฉบัง – มาบตาพุด และช่วงแก่งคอย – บ้านภาชี – บางซื่อ
 
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 พ.ค.กระทรวงคมนาคม จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 ต่อโครงการศึกษาและออกแบบกรอบรายละเอียดรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐานช่วงนครราชสีมา – แหลมฉบัง – มาบตาพุด และช่วงแก่งคอย – บ้านภาชี – บางซื่อ ทั้งนี้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 กระทรวงคมนาคม ได้กำหนดแผนงานการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟระหว่างเมืองไว้ โดยจะเร่งผลักดันให้สามารถดำเนินการก่อสร้างทางคู่ขนาดมาตรฐานเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้รถไฟเป็นทางเลือกใหม่ของการเดินทางและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ กระทรวงคมนาคม จึงได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ต่อโครงการศึกษาและออกแบบกรอบรายละเอียดรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐานช่วงนครราชสีมา – แหลมฉบัง – มาบตาพุด และช่วงแก่งคอย – บ้านภาชี – บางซื่อ ดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำโครงการต่อตัวแทนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และตัวแทนสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ตลอดจนนำเสนอกรอบแนวทางการศึกษาในด้านต่างๆ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การพิจารณาประเด็นปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการฯ เพื่อให้หน่วยที่รับผิดชอบโครงการฯ จะได้นำข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับประโยชน์ไปใช้ประกอบการศึกษาพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป....

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103