ระยองวันนี้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จัดพิธีการรับรายงานตัวพยาบาลวิชาชีพ จบหลักสูตรประจำปี 2558 จากทุนพยาบาลเพื่อนชุมชน ของสมาคมเพื่อนชุมชน จำนวน 200 ทุน รวม 48 ล้านบาท

วันที่ 2 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 249 คน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จัดพิธีการรับรายงานตัวพยาบาลวิชาชีพ จบหลักสูตรประจำปี 2558 จากทุนพยาบาลเพื่อนชุมชน ของสมาคมเพื่อนชุมชน จำนวน 200 ทุน รวม 48 ล้านบาท
 
 เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 มิถุนายน ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายชุมพล สุวรรณ นายแพทย์สาธารณสุข จ.ระยอง เป็นประธานในพิธีรายงานตัวบุคลากรสาธารณสุข ประจำปี 2558 ทุนพยาบาลเพื่อนชุมชนจำนวน 200 คนที่จบหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ 4 ปี โดย มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลรวม 7 แห่ง พร้อมด้วยนายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชนและคณะกรรมการสมาคมเพื่อนชุมชน และพยาบาลวิชาชีพที่จบหลักสูตรเข้ารายงานตัว จำนวน 200 คนเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้สืบเนื่องจากสมาคมเพื่อนชุมชนร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประสานความร่วมมือในการผลิตพยาบาลรวม 200 ทุนขึ้นในปี 2554 โดยไปศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและวิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีชลบุรี แห่งละ 100 คน พยาบาลที่ได้สำเร็จการศึกษาในวันนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง ได้รับความร่วมมือจากสถาบันพระบรมราชชนก ที่ผลิตพยาบาลเพิ่มจากจำนวนปกติ โดยจังหวัดระยองได้ส่งพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางการพยาบาล ไปเป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและวิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี ชลบุรีอีก จำนวน 3 คน และได้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน จ.ระยอง และคัดเลือกความพร้อมที่จะทำอาชีพพยาบาล โดยมีการทดลองฝึกงานในโรงพยาบาลใกล้บ้าน และได้นักเรียนเข้ารับการศึกษาพยาบาลเป็นคนระยองจำนวน 117 คน ชลบุรี 18 คน จันทบุรี 43 คนและ ตราด 22 คน เข้าไปเรียนในวิทยาลัยพยาบาลทั้ง 2 แห่ง เป็นระยะเวลา 4 ปี โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก สมาคมเพื่อนชุมชนจำนวน 70,000 บาทต่อคนต่อปี รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 48 ล้านบาท พยาบาลวิชาชีพที่จบมาจะเข้าทำงานที่โรงพยาบาลระยองจำนวน 68 คน โรงพยาบาลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯระยอง จำนวน 60 คน โรงพยาบาลบ้านฉางจำนวน 20 คน โรงพยาบาลนิคมพัฒนา จำนวน 20 คน โรงพยาบาลปลวกแดง จำนวน 12 คน โรงพยาบาลแกลง จำนวน 8 คนและโรงพยาบาลเขาชะเมาจำนวน 10 คน
 
นายชุมพล สุวรรณ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดระยอง กล่าวว่า พยาบาลที่จบมาจะต้องทำหน้าที่ดูแลสังคมในภาพรวม มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง เมื่อได้รับหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ ต้องศึกษางานให้มีความเข้าใจ ต้องปรับอารมณ์ให้เข้ากับบทบาทของงานในตำแหน่งที่ได้รับ มีการซักซ้อมบทบาทของตัวเองอยู่ตลอดเวลากับประสบการณ์ที่ได้รับเพิ่มขึ้นทุกวัน ต้องเรียนรู้ อบรมและนำกลับมาใช้ในงานของเรา ให้คิดเสมอว่าการทำงานต้องทำงานให้เต็มที่ ซึ่งเราจะได้ประสบการณ์ในการทำงาน และที่สำคัญต้องมีจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรม ในการทำงานร่วมกัน และต้องไม่คิดถึงเรื่องค่าตอบแทนเป็นตัวนำ…

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103