ระยองวันนี้
องคมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมสัมนา“คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง” ที่ระยอง

วันที่ 5 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 186 คน)

จังหวัดระยองร่วมกับสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย จัดโครงการ สัมมนา "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง” หวังขยายผลหลักคุณธรรม และจริยธรรมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติทำงาน ให้ผู้เข้าร่วมอบรมรับรู้ นำไปเป็นหลักปฏิบัติทำงานและดำเนินชีวิต โดยมีองคมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมสัมนาดังกล่าว

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรม คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง ซึ่งจังหวัดระยอง ร่วมกับ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนรี พร้อมด้วยนายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ นายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้เข้าร่วมอบรมจาก หัวหน้าส่วนราชจังหวัดระยอง ผู้บริหาร อปท.ผู้บริหารเทศบาล และผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆ เข้าสัมมนากว่า550 คน ในโอกาสนี้ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "หลักการทรงงานของในหลวง” และการอภิปราย และบรรยายเรื่อง คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทเพื่อชาติเข้มแข็งมั่นคง โดยมีผู้ร่วมอภิปราย ประกอบด้วย นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ นายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนรี และนายวราวุธ ปิ่นเงิน อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง สำหรับโครงการสัมมนา "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ชาติเข้มแข็งมั่นคง”จังหวัดระยอง ในครั้งนี้ เพื่อการขยายผลเกี่ยวกับหลักคุณธรรม และจริยธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติในการทำงาน มาให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนได้รับรู้ รับทราบ และนำไปเป็นหลักปฏิบัติในการทำงานและดำเนินชีวิต เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตน ตลอดจนนำไปเผยแพร่ขยายผลให้แก่บุคลากร ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และนักเรียน นักศึกษา ได้นำไปเป็นหลักในการปฏิบัติในวิถีชีวิต ที่สำคัญก็คือน้อมนำคุณธรรมในพระบรมราโชวาทไปประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี.


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103