ระยองวันนี้
สำนักงานคณะกรรมการ กสท. กำหนดระยะเวลาการยื่นคำร้องของเปลี่ยนแปลงที่ตั้งและความถี่ของสถานีวิทยุที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ภายใน ๑ ตุลาคมนี้

วันที่ 8 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 115 คน)
lส,ปชส.ระยอง

สำนักงานคณะกรรมการ กสท. กำหนดระยะเวลาการยื่นคำร้องของเปลี่ยนแปลงที่ตั้งและความถี่ของสถานีวิทยุที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ภายใน ๑ ตุลาคมนี้
              นายมาโนช โอสถเจริญได้รับแจ้งจาก นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสท.ว่า ปัจจุบัน ปรากฎว่ามีผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวนมากยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายหลังได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสท.) อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๐ กำหนดให้สถานีวิทยุที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงความถี่ ให้ดำเนินการยื่นคำร้อง โดยแจ้งเหตุผลความจำเป็นประกอบกิจการ ให้แจ้งหลักฐาน เหตุผลความจำเป็น ต่อสำนักงาน กสท. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
          ทั้งนี้หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว กสท. จะไม่พิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลง เว้นแต้กรณีมีเหตุสุดวิสัย
สวรส/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103