ระยองวันนี้
วิทยาลัยเทคนิคระยอง ลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ด้านจัดการศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 และเขต 2 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพของเด็กนักเรียนในสายสามัญ

วันที่ 3 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 311 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

วิทยาลัยเทคนิคระยอง ลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ด้านจัดการศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 และเขต 2 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพของเด็กนักเรียนในสายสามัญ
 
     เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาของจังหวัดระยอง โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 นายคณิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครระยอง นางวรมน รัตนจีน รักษาการผู้อำนวยการ กศน.ระยอง ผู้บริหารอาชีวศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนสามัญศึกษา ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าว
 
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง กล่าวว่า ทางวิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้ร่วมบันทึกลงนามจัดการศึกษาอาชีวจังหวัดระยองกับสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาระยอง เขต1และเขต 2 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมในด้านจัดการศึกษา ทางวิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาโครงการตามหลักสูตรคู่ขนานหรือทวิศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 เขต 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพของเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 เขต 2 พร้อมนำนักเรียนและผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานให้โควตาในการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้ร่วมมือวิชาการด้านอื่นๆ หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกหลานคนระยอง ได้มีโอกาสเหล่าเรียนและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม..
 
วฐิต กลางนอก/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103