ระยองวันนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 มอบใบประกาศนียบัตรแก่เด็กนักเรียนที่ผ่านขบวนการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก

วันที่ 3 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 291 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 มอบใบประกาศนียบัตรแก่เด็กนักเรียนที่ผ่านขบวนการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก
 
     เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ โดยมี สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รอง ผอ.สพป.ระยองเขต 1 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดและเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง
 
นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก และเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา) รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559 ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนจากทุกสังกัดเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีนักเรียนจากสังกัดต่างๆ จำนวน 9 โรงเรียน ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ดังนี้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาจำนวน 338 คน รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 31 คน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาจำนวน 614 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ได้ดำเนินการสอบและประมวลผลการแข่งขันตามเกณฑ์การตัดสินของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนผู้เข้าสอบ แบ่งเป็นรางวัลระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในอัตราส่วน 1:2:3 นักเรียนได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 262 คน แบ่งเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษามีนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน 15 คน รางวัลเหรียญเงินจำนวน 29 คน รางวัลเหรียญทองแดงจำนวน 41 คน รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษามีนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน 3 คน รางวัลเหรียญเงินจำนวน 2 คน รางวัลเหรียญทองแดงจำนวน 4 คน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษามีนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน 29 คน รางวัลเหรียญเงินจำนวน 66 คน รางวัลเหรียญทองแดงจำนวน 73 คน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ.2559 จึงมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก การแข่งขันระดับนานาชาติรอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีพ.ศ. 2559 นี้ …
 
วฐิต กลางนอก/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103