ระยองวันนี้
ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และป่าชายเลน

วันที่ 3 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 257 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และป่าชายเลน
 
     เมื่อวันที่ 3 มี.ค.59 ที่สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ 1 อ.เมืองระยอง พลโทบัญชา ทองวิลัย ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองและสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.4 กอ.รมน.) และนายภูวิช ยมหา ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และป่าชายเลน มีนายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ 1 นายวินัย เสวาฤทธิ์ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.ตราด ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปและรายงานสถานการณ์ มาตรการการป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และป่าชายเลนในความดูแลรับผิดชอบให้รับทราบ
 
นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ 1 กล่าวว่า สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ 1 มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟู การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อความสมบูรณ์ มั่งคั่ง สมดุลและยั่งยืนของทะเลไทย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสู่สาธารณชนทุกระดับชั้น และปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ถือเป็นหน้าที่หลักในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทย ซึ่งในส่วนของจังหวัดระยอง การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลถือว่ายังไม่รุนแรง ประชาชนมีความเข้าใจ เนื่องจากมีการสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง และมีมาตรการดูแลปัญหาที่เข้มข้น
 
ด้านพลโทบัญชา ทองวิลัย ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองและสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.4 กอ.รมน.) กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อมาติดตามและประสานการปฏิบัติงานตามโครงการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพิเศษ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดระยอง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ถูกบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และป่าชายเลน รวมทั้งหารือถึงมาตรการการทวงคืนผืนป่าในพื้นที่อีกด้วย...
 
วฐิต กลางนอก/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103