ระยองวันนี้
จังหวัดระยอง ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในตำบลทั้ง 8 อำเภอ พร้อมติวเข้มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจภารกิจให้การอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่

วันที่ 3 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 273 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

จังหวัดระยอง ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในตำบลทั้ง 8 อำเภอ พร้อมติวเข้มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจภารกิจให้การอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่
 
     เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 มี.ค.59ที่โรงแรมสตาร์ระยอง อ.เมืองระยอง นายสมศักดิ์ แสนหิรัญ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานในการจัดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในตำบลทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดระยอง พร้อมกับเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจภารกิจให้การอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง มีนายวันชัย พวยไพบูลย์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง นายพูมบัณฑิต ผิวสะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง นายประทักษ์ ประทุมทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติฯ
 
นายวันชัย พวยไพบูลย์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการ การทำงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมมาจากตั้งแต่ระดับจังหวัด โดยเน้นบทบาทหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และศูนย์ยุติธรรมชุมชนนั้น จึงมีนโยบายให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลขึ้น โดยการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมได้อาศัยสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลตำบล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายช่องทางการเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้กับคนในชุมชน โดยความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลทุกอำเภอทั่วประเทศ อำเภอละ 1 ศูนย์ฯ ซึ่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง ได้ตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง 8 ศูนย์ฯ ใน 8 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองระยอง ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเทศบาลเมืองมาบตาพุด ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอบ้านค่าย ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านค่าย ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านค่าย อำเภอนิคมพัฒนา ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลมาบข่า ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลมาบข่า อำเภอบ้านฉาง ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสำนักท้อน ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลสำนักท้อน อำเภอปลวกแดง ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่น้ำคู้ ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอแกลง ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกระแสบน ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลกระแสบน อำเภอวังจันทร์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลชุมแสง และอำเภอเขาชะเมา ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลชำฆ้อ ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ ดังนั้นเพื่อให้มีการนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ในปีงบประมาณ 2559 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนดังกล่าวขึ้น เพื่ออำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง จึงได้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดังกล่าวเพิ่ม รวมเป็น 16 แห่ง ในพื้นที่ 16 ตำบล โดยผ่านกลไกลคณะทำงานด้านอำนวยอำนวยการชุมชน เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลภายใต้กรอบหลัก 5 ภารกิจ ได้แก่ 1.การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน 2.การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ ในชุมชน 3. การจัดการความขัดแย้ง ข้อพิพาทในชุมชน 4.การเยียวยาหรือเสริมพลังแก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน และ 5. การคืนคนดีกลับคืนสู่สังคม ส่วนการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ นั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชนกับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมในสังคมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในชุมชน....
 
วฐิต กลางนอก/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103