ระยองวันนี้
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามโครงการวางท่อประปาใต้น้ำข้ามไปเกาะเสม็ดแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.ระยอง พร้อมชูนโยบายรัฐ 4 ยุทธศาสตร์ เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ภาคตะวันออก

วันที่ 5 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 277 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามโครงการวางท่อประปาใต้น้ำข้ามไปเกาะเสม็ดแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.ระยอง พร้อมชูนโยบายรัฐ 4 ยุทธศาสตร์ เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ภาคตะวันออก
 
     เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 59 ที่โรงแรมสตาร์ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจและติดตามการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค จ.ระยอง และเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิชาการกระจายอำนาจ และความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ก.ก.ถ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผวจ.ระยอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก 8 จังหวัด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก จันทบุรีและตราด ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งสิ้น 60 คน โดยมีคณะวิทยากร ประกอบด้วย นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายสมชาย ทรงประกอบ ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ระยอง
 
นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะให้ อปท.มีการดำเนินการร่วมกันตาม Road Map มี 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1.ขยะมูลฝอยตกค้างในแต่ละพื้นที่จะดำเนินการอย่างไร 2.สร้างรูปแบบการกำจัดขยะมูลฝอย เน้นการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง จัดการขยะแบบศูนย์รวม กำจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน 3.ความร่วมมือกันในการขนถ่ายขยะ ยกตัวอย่างเช่น จ.ระยององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับผิดชอบขยะมูลฝอยของท้องถิ่นทั้งหมดมาจัดการเอง และ 4.สร้างวินัยมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและอยากจะฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความร่วมมือซึ่งกันและกัน
 
นายจิรชัย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า สำหรับเรื่องการวางท่อประปาจากบริเวณที่ทำการอุทยานเขาแห่งชาติแหลมหญ้า ต.เพ อ.เมืองระยอง ข้ามไปยังเกาะเสม็ดโดยวางท่อประปาใต้น้ำระยะทาง 4 กม.ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันคือจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ระยอง และการประปาส่วนภูมิภาค จากการพูดคุยในปีงบประมาณ 2560 อบจ.ระยอง และการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งงบประมาณในปี 2560 และในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 โครงการวางท่อประปาใต้น้ำข้ามไปยังเกาะเสม็ด จะเริ่มดำเนินการได้ทันที ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการที่จะส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและเป็นน้ำที่มีคุณภาพด้วย หลังดำเนินการวางท่อส่งน้ำประปาข้ามไปเกาะเสม็ดเสร็จแล้ว จะเป็นตัวอย่างโรดแม็ปไปยังพื้นที่ต่างๆเช่นที่เกาะช้าง จ.ตราด และเกาะลันตา จ.กระบี่ เป็นต้น.
 
ฐิต กลางนอก/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103