ระยองวันนี้
จังหวัดระยองเตรียมจัดงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองเฉลิมพระเกียรติ ๖๑ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันอนุรักษ์ไทย จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี

วันที่ 5 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 349 คน)
ส,ปชส.ระยอง

จังหวัดระยองเตรียมจัดงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองเฉลิมพระเกียรติ ๖๑ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันอนุรักษ์ไทย จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี
          นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นวันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๑ พรรษา และทางรัฐบาลได้ประกาศให้เป็น”วันอนุรักษ์มรดกไทย” ในฐานะที่ทรงอุปถัมภ์ บำรุง และสืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรม ของชาติ ประกอบกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีต่าง ๆ และเยี่ยมเยียนราษฎรในจังหวัดระยองอยู่หลายครั้ง จังหวัดระยองได้ส่งเสริม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและเสน่ห์วัฒนธรรมไทย ปรากฏอัตลักษณ์เด่นชัดในถนนเมืองเก่ายมจินดา ซึ่งอดีตเป็นย่านการค้าขายที่สำคัญและชาวระยองพื้นถิ่นมีวิถีชีวิตผูกพันกับแม่น้ำระยอง จึงมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายตามวิถีถิ่น วิถีไทย ดังนั้น จังหวัดระยองจึงได้กำหนดจัดงาน "มหกรรมเล่าขานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ ๖๑ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙”ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒ – ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณถนนยมจินดา ตลาดเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
         1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
         2. เพื่อเป็นการสืบสานคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทย
         3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/องค์กร /หน่วยงาน ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
         4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีถิ่น วิถีไทย ของจังหวัดระยอง
         กิจกรรมที่จัดขึ้น รูปแบบการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ ๑. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ๖๒ รูป พิธีไหว้เจ้าแม่ทับทิมและ พิธีปล่อยปลา 2. การล่องเรือชมวิถีชีวิตเลียบแม่น้ำระยอง พร้อมบทเพลงสักวา และการไหว้คารวะอดีตเจ้าเมืองระยอง ต้นตระกูล "ยมจินดา” 3. การประกวดขบวนแห่วิถีไทย วิถีถิ่นระยอง 4. การแสดงม่านน้ำ ณ บริเวณแม่น้ำระยอง ๕ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีกล่าวรายงาน และพิธีเปิดงาน ๖. การแสดงวิถีชีวิตชุมชน และกิจกรรมการแข่งขัน / การสาธิตของดีบ้านฉัน ๗. การแสดงและจำหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น (CPOT และ OTOP) 8. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯและพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าระยอง 9. การแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิ - การแสดงมหกรรมดนตรีไทย ดนตรีร่วมสมัย และดนตรีพื้นบ้าน (กลองยาว) - การแสดงวาดภาพประกอบเสียงดนตรี - การหนังใหญ่วัดบ้านดอน - การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง - การแสดงอังกะลุง - 2 – - รำวงมาตรฐานบทเพลงรำวงชาวระยอง - การแสดงรำถวายพระพร - การแสดงละครภาษาถิ่นระยอง 10. กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม 11. การเดินแบบผ้าไทย ฯลฯ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทุกท่าน จังหวัดระยอง
          จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว เด็ก เยาวชน และประชาชนชาวจังหวัดระยอง / ใกล้เคียง ได้ร่วมกันเดินชม ชิม ช้อป และแชะเสน่ห์วัฒนธรรม นำความเป็นไทย สู่ใจประชาชน ในงาน " มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง” ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณถนนยมจินดา ตลาดเมืองเก่า อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103