ระยองวันนี้
กรมส่งเสริมการเกษตรจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรสับปะรด เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสับปะรดให้สามารถส่งเสริม ถ่ายทอดและให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 8 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 219 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรสับปะรด เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสับปะรดให้สามารถส่งเสริม ถ่ายทอดและให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
     เมื่อเวลา 09.00น.ของวันที่ 8 มีนาคม นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร ให้เป็นวิทยากรสับปะรดอาชีพ. ที่ซแโรงแรมสตาร์ระยอง
 
นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร. กล่าวว่า สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศโดยทำรายได้ให้กับประเทศปีละประมาณ 25,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลผลิตที่มาจากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดประมาณ 30,000 ครัวเรือน ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เชียงราย ลำปาง พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุทัยธานี หนองคาย นครพนม เลย ชัยภูมิและชุมพร แต่ในภาคการผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่ยังประสบกับปัญหาขาดความรู้ ในการใช้เทคโนโลยีด้านการผลิตที่ถูกต้อง เหมาะสม ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง หรือผลผลิตออกกระจุกตัวจนล้นตลาด ถูกโรงงานฯ กดราคาการรับซื้อจนประสบภาวะการขาดทุน
 
ดังนั้นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ให้มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดตามระบบ GAP รวมทั้งการจัดการด้านการตลาดและการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจึงมีความสำคัญจึงได้ดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสับปะรดของทั้ง 20 จังหวัดดังกล่าวที่มีการผลิตสับปะรด ให้สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการใช้เทคโนโลยี่ด้านการผลิตสับปะรดที่ถูกต้อง เหมาะสม ให้แก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตและกระจายการผลิตไม่ให้ออกกระจุกตัวและเป็นผลผลิตสับปะรดที่มีคุณภาพดี ป้อนให้กับโรงงานนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สับปะรดคุณภาพสูงเพื่อการส่งออกต่อไป......
 
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103