ระยองวันนี้
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล กำชับสหกรณ์จังหวัดในภาคตะวันออก เร่งรัดให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

วันที่ 12 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 168 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล กำชับสหกรณ์จังหวัดในภาคตะวันออก เร่งรัดให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
 
          เมื่อวันที่ 12 พ.ค.59 ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานประชุมตรวจเยี่ยมและติดตามงานราชการในเขตตรวจราชการที่ 3 และ 9 โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย สหกรณ์จังหวัดและผู้แทนจากจังหวัดในเขต 3 และเขต 9 รวม 9 จังหวัด ทั้งนี้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มาเร่งรัด ติดตาม งานตามนโยบายเร่งด่วนขอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยโครงการเครื่องจักรกลเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โครงการตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความยกจน โครงการยกระดับสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลัง โครงการเพื่อแปรรูปยางพารา 5,000 ล้านบาท โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ 3 ระดับ โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร และโครงการความร่วมมือกับสหกรณ์ชุมชน/ วิสาหกิจชุมชน (Social Business) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ
 
ทั้งนี้นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ยังได้มาติดตามความก้าวหน้างานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ปี 2559 และปัญหาภัยแล้ง พร้อมกำชับให้ผู้แทนสหกรณ์จากจังหวัดในเขต 3 และเขต 9 เร่งรัดโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดด้วย..
 
วฐิต กลางนอก/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103