ระยองวันนี้
จังหวัดระยองประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการด้านสุขภาพและการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2 ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 13 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 261 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

จังหวัดระยองประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการด้านสุขภาพและการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2 ครั้งที่ 2/2559
 
          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 12 พ.ค. 2559 ที่ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมฯ โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง การประชุมในวันนี้มีเรื่องพิจารณากลั่นกรองโครงการด้านสุขภาพและการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ประกอบด้วย จำนวน 4 โครงการได้แก่
โครงการด้านการศึกษา 1 โครงการ
 
-โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนในเขตพื้นที่ประกาศของกองทุนไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2 งบประมาณที่เสนอขอ 394,560.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
 
โครงการด้านการด้านสารธารณสุข 3 โครงการ
 
-โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลนิคมพัฒนาและตำบลมาบข่า งบประมาณที่เสนอขอ 438,400.00 บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
 
-โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลหนองตะพาน ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย งบประมาณที่เสนอขอ 410,040.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่สิบบาทถ้วน)
 
-โครงการหมู่บ้านต้นแบบการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2 งบประมาณที่เสนอขอ 675,000.00 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นต้น..
 
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103