ระยองวันนี้
จังหวัดระยองอบรมหลักสูตร การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 13 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 262 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

จังหวัดระยองอบรมหลักสูตร การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
 
          เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 13 พ.ค. 2559 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง นายสุวิส เทศนา คลังจังหวัดระยองเป็นประธานการอบรมหลักสูตร การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้าราชการ บุคลากรจากส่วนราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมการอบรมโดยพร้อมเพรียง โดยมีหัวข้อสำคัญ อาทิ ความรู้ทั่วไปบำเหน็จบำนาญปกติ /กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง /พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 /ประเภทของบำเหน็จบำนาญ /เวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ /พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 /บำเหน็จดำรงชีพ และการคำนวณ /การชำระหนี้ค้ำประกัน /การขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง เป็นต้น...
 
          ทั้งนี้การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและงบประมาณ รวมทั้งทำให้ผู้รับบำเหน็จบำนาญสามารถติดตามการปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอน และตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายได้ตลอดเวลา ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และผ่านทางโทรศัพท์มือถือ Smartphone ครอบคลุมทุกส่วนราชการที่เบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ด้วยระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย e-payment National ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการลดการใช้เงินสด...
 
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103