ระยองวันนี้
จังหวัดระยองขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2559

วันที่ 14 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 456 คน)
lส,ปชส.ระยอง

จังหวัดระยองขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2559
          นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า เนื่องด้วยวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี เป็นวันวิสาขบูชา เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันสำคัญของโลก ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ชาวพุทธทั่วโลกต่างพร้อมใจกัน ประกอบพิธีวิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ด้วยการถือศีล ลด ละ เลิก ฟังธรรม บำเพ็ญภาวนา ประกอบกิจกรรมอันเป็นกุศล และเวียนเทียนรอบพระประธาน พระอุโบสถ หรือพระบรมสารีริกธาตุในตอนค่ำ
          สำหรับจังหวัดระยอง ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2559 ณ วัดป่าประดู่ (พระอารมหลวง) วัดเนินพระ และวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองระยอง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และเพื่อให้ประชาชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฎิบัติในชีวิตประจำวัน และลด ละ เลิก อบายมุข โดยกำหนดการจัดกิจกรรมในแต่ละวัด ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ดังนี้
          1. วัดเนินพระ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง  ภาคเช้า เวลา 07.30 น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ประธานพิธีนำพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทำบุญตักบาตร/ถวายภัตตาหารพระสงฆ์/ฟังธรรมเทศนา จาก พระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดระยอง ภาคค่ำ เวลา 19.30 ประธานพิธีฟังการแสดงพระธรรมเทศนา/เวียนเทียนรอบอุโบสถ นำโดย ประธานสงฆ์ คณะสงฆ์ ประธานพิธี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน จากนั้นเวลา 21.00 น ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ณ วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) ตามลำดับ
         2. วัดลุ่มมหาชัยชุมพล (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองระยอง ภาคเช้า เวลา 07.00 น นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธี นำพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทำบุญตักบาตร /ถวายภัตตาหารพระสงฆ์/ฟังการแสดงพระธรรมเทศนา จาก พระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม (พระอารามหลวง) จากนั้นภาคค่ำ เวลา 19.30 น รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานพิธีฟังการแสดงธรรมเทศนา/ เวียนเทียนรอบอุโบสถ นำโดย ประธานสงฆ์ คณะสงฆ์ ประธานพิธี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ตามลำดับ
        3. วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ภาคเช้า เวลา 07.30 น นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ประชาชน อุบาสก อุบาสิการ่วมทำบุญตักบาตร /ถวายภัตตาหารพระสงฆ์/ฟังการแสดงพระธรรมเทศนา จากพระครูโสภิตปัญญากร เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ เวลา 12.30 น ประธานพิธีชมการบรรยายธรรมของนักเรียนที่ชนะการประกวดระดับภาค คณะสงฆ์ ภาค 13 จำนวน 1 คน ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จากนั้นเวลา 14.00 น ประธานพิธีทอดผ้าป่าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยหน่วยวิทยบริการจังหวัดระยอง ส่วนภาคค่ำ เวลา 17.30น พิธีแสดงพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน/การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะของนักเรียนจากโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้) ที่ชนะการประกวดระดับภาคคณะสงฆ์ภาค 13 จากนั้น เวลา 21.19 น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา นอกจากนี้วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2559 ยังมีการปฎิบัติธรรม เจริญจิตตภาวนาอีกด้วย
      จังหวัดระยอง จึงขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ร่วมกิจกรรมตามวัดที่กำหนด วัน เวลา ดังกล่าว อย่างพร้อมเพรียง และขอความร่วมมือรณรงค์การแต่งกายชุดขาว หรือชุดปฎิบัติธรรมชุดขาวตลอดงา ลด ละ เลิก อบายมุข พร้อมประดับธงตามอาคารบ้านเรือน ร้านค้า สถานที่ราชการ และสถานที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติทั้งยังเป็นการสืบทอดรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของพุทธศาสนิกชน ให้วัฒนาถาวรคู่กับชาติไทยและสังคมไทยตลอดไป
 สวรส/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103