ระยองวันนี้
จ.ระยอง ดึงเยาวชนปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันที่ 16 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 238 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

จ.ระยอง ดึงเยาวชนปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 
          เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ที่กองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายมหาสุรสิงหนาท อ.เมืองระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผูว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดอบรมเยาวชนโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง จังหวัดระยอง ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง และกองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายมหาสุรสิงหนาท มีนายสมศักดิ์ แสนหิรัญ ปลัดจังหวัดระยอง นายอินทรีย์ เกิดมณี นายอำเภอเมืองระยอง นาวาโทปฏิญญา แตงพลับ ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายมหาสุรสิงหนาท นายบุญเชิด ศรแสง ปลัดอำเภอปลวกแดง นายประพิศ ญาณปัญญา ปลัดอำเภอเขาชะเมา นายนรินทร์ แซ่จู ปลัดอำเภอบ้านฉาง และนางสาวอาภา รติยานุวัฒน์ ผู้จัดการแผนกสื่อและรัฐกิจสัมพันธ์ บ.ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ร่วมเป็นเกียรติฯ มีเยาวชนจาก 8 อำเภอ อายุระหว่าง 15-18 ปี จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการฯ
 
นายสมศักดิ์ แสนหิรัญ ปลัดจังหวัดระยอง กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ตามแผนงานส่งเสริมการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ ด้วยการปลูกฝังและเสริมสร้างแนวคิดของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงาน และแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้หลักการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม ชุมชนในพื้นที่ของตนเอง อันจะเป็นการปลูกสร้างจิตสำนึกจงรักภักดีให้ยั่งยืนอยู่ในจิตใจ ควบคู่ไปกับการตระหนักถึงประโยชน์สุขของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง และกองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายมหาสุรสิงหนาท จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคมนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างสามัคคี โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนรู้เสริมสร้างความรักสามัคคีความปรองดองของประชาชน และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ และเพื่อให้เด็กและเยาวชน "ร่วมกันคิด” ระดมสมอง เพื่อ "สร้างพลัง”โดยการปลูกฝังและเสริมสร้างกระบวนการคิดและการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมให้มีความปรองดองสมานฉันท์ รวมทั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชน "ร่วมกันทำ” เพื่อ "สร้างสังคมปรองดอง” โดยการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกันคุย ร่วมกันคิด มาร่วมกันจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และความปรองดอง
 
นอกจากนี้ ยังเป็นการปลูกฝังและเสริมสร้าง แนวคิดของผู้นำชุมชนและผู้นำเยาวชน ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงาน และแนวทางและแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และนำไปขับเคลื่อน และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม ชุมชนในพื้นที่ของตนเอง โดยเฉพาะการปลูกสร้างจิตสำนึก ความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติ
 
ด้านนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผูว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2559 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ โดยการปลูกฝังและเสริมสร้างแนวคิดของกลุ่มเยาวชน ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงาน และแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเรียนรู้หลักการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่ของตนเอง อันจะเป็นการปลูกสร้างจิตสำนึกจงรักภักดีให้ยั่งยืนอยู่ในจิตใจ ควบคู่ไปกับการตระหนักถึงประโยชน์สุขของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน อันจะนำไปสู่ความรัก ความสามัคคีปรองดองของคนในพื้นที่ต่อไป....
 
วฐิต กลางนอก/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103