ระยองวันนี้
จ.ระยอง ติวเข้มชุดปฏิบัติการตำบล เพื่อขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด

วันที่ 16 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 203 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

จ.ระยอง ติวเข้มชุดปฏิบัติการตำบล เพื่อขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด
 
          เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมืองระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการตำบลเพื่อขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด พ.ศ.2559-2560 โดยมีชุดปฏิบัติการตำบล ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ ปลัด อบต./เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ ทหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาส เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กว่า 60 คน มีนายนายสมศักดิ์ แสนหิรัญ ปลัดจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติฯ
 
นายสมศักดิ์ แสนหิรัญ ปลัดจังหวัดระยอง กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญแห่งชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชนและศักยภาพการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต และจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล แต่ประชาชนในหมู่บ้านยังคงได้รับความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติดและต้องการให้รัฐบาลดำเนินการอย่างเร่งด่วนซึ่งในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เมื่อเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด พ.ศ.2559-2560 สู่วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 20 ปี(พ.ศ.2558-2577) ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกลไกประชารัฐ บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนว 9 ขั้นตอน ทั้งนี้จังหวัดระยอง มีหมู่บ้านเป้าหมายที่เข้าร่วมดำเนินการตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด จำนวน 60 หมู่บ้านในทุกอำเภอ โดยมีอำเภอปลวกแดง เป็นอำเภอนำร่อง 10 หมู่บ้าน สำหรับอำเภออื่นๆ กำหนดดำเนินการในทุกตำบล อย่างน้อยตำบลละ 1 หมู่บ้าน เพื่อนำร่องดำเนินการให้หมู่บ้านอื่นๆ ในตำบลได้ศึกษาเป็นรูปแบบที่จะดำเนินการทุกหมู่บ้านในปี 2560 ทั้งนี้การประชุมเชิงปฏิบัติดังกล่าว มุ่งเน้นให้ชุดปฏิบัติการตำบลดังกล่าว มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปขับเคลื่อนตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป
 
ด้านนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดของจังหวัดระยอง ปัจจุบันมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น จะเห็นได้จากการสถิติจับกุมยาเสพติดช่วงที่ผ่านมาพบมีการลักลอบนำเข้าจำหน่ายจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหยุดยาว มีการยึดยาเสพติดได้นับแสนเม็ด ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาจะให้ประสบผลสำเร็จทุกภาคส่วนต้องร่วมมือหรือบูรณาการการทำงานกันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน จะเป็นเกราะป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างดี .....
 
วฐิต กลางนอก/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103