ระยองวันนี้
จ.ระยอง เร่งจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินนโยบายของจังหวัดให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

วันที่ 18 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 229 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

จ.ระยอง เร่งจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินนโยบายของจังหวัดให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
 
     เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นคณะทำงานดังกล่าว เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้ทุกจังหวัดใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน แก้ไขปัญหา พัฒนาพื้นที่ในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด และให้จังหวัดถือเป็นนโยบายสำคัญที่จังหวัดจะต้องเร่งดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผล โดยในรอบปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมาจังหวัด ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการในทุกนโยบายอย่างเคร่งครัด เช่น การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ การแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นโยบายของส่วนราชการต่างๆ ที่ปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดระยอง และนโยบายที่จังหวัดได้กำหนดเป็นการเฉพาะ เช่น การแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม และการฟื้นฟูการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งนโยบายเหล่านี้ได้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ จนประสบความสำเร็จด้วยดี เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน และประชาชนได้รับทราบการดำเนินการต่างๆ ตลอดจนแนวทางการดำเนินนโยบายของจังหวัดระยองในช่วงระยะเวลาต่อไป จังหวัดระยอง จึงได้จัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังกล่าวขึ้น โดยการประชุมคณะทำงานฯ ดังกล่าว เพื่อติดตามความคืบหน้า และร่วมกันพิจารณาวางเนื้อหา ข้อมูลต่างๆ ลงในรูปเล่ม เพื่อเร่งจัดทำให้แล้วเสร็จเป็นรูปเล่ม ให้ทันตามกรอบกำหนดที่ได้วางไว้ในเดือนสิงหาคมนี้....
 
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103