ระยองวันนี้
คลังจังหวัดระยอง เปิดอาคารที่ทำการใหม่ให้มีความทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

วันที่ 16 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 187 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

คลังจังหวัดระยอง เปิดอาคารที่ทำการใหม่ให้มีความทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
 
          เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้(16 ก.ย.) ที่ศาลากลางจังหวัดระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนางชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง กระทรวงการคลัง ร่วมเปิดอาคารที่ทำการใหม่ สำนักงานคลังจังหวัดระยอง ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง โดยมีนายสุวิช เทศนา คลังจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการคลังจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติฯ
 
          นายสุวิช เทศนา คลังจังหวัดระยอง กล่าวว่า กรมบัญชีกลาง ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 ให้สำนักงานคลังจังหวัดระยอง ให้ทำการปรับปรุงสำนักงาน เพื่อรองรับการปรับบทบาทสำนักงานคลังจังหวัดโดยปรับภาพลักษณ์หน่วยงานให้ทันสมัย และอำนวยความสะดวกในการให้บริการสอดรับกับนโยบายกระทรวงการคลังที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มศักยภาพการให้บริการให้มาตรฐานสากล โดยการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ที่ทำการสำนักงานคลังจังหวัดระยองใหม่ครั้งนี้ มีเป้าประสงค์หลัก เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ภายใต้การดำเนินการตามแนวทางการพัฒนา 3 ด้าน คือ 1.มีการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 2.มีการพัฒนากระบวนการการให้บริการและจัดสถานที่ให้มีความเหมาะสมเป็นสัดส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกและ 3.เพื่อสร้างความประทับใจแก่ส่วนราชการ และประชาชนที่มาติดต่อรับบริการ...
 
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103