ระยองวันนี้
จังหวัดระยองประชุมคณะกรรมการจังหวัดระยองและและคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศจังหวัดระยอง

วันที่ 27 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 176 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

จังหวัดระยองประชุมคณะกรรมการจังหวัดระยองและและคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศจังหวัดระยอง เรื่องมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยหรือกระทำการใดๆ เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายกัน ขึ้นสู่อากาศ
 
          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 27 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ปลัดจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุม โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
 
ตามที่มีคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2559 จังหวัดระยองจึงแต่งตั้งคณะทำงาน พิจารณาจัดทำร่างประกาศจังหวัดระยอง ให้มีหน้าที่ร่วมกันพิจารณาจัดทำร่างประกาศจังหวัดระยองเรื่องมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยหรือกระทำการใดๆ เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายกัน ขึ้นสู่อากาศ
 
นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ปลัดจังหวัดระยองกล่าวว่า การจัดทำร่างประกาศจังหวัดระยองมีแนวทางตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 27/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 และให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา สอดคล้องกับประเพณีท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ โดยมีการกำหนดรายละเอียดคือ 1.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมประเพณี 2.ชนิด ขนาด จำนวนของบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายกัน 3.สถานที่จัดงาน จุด ปล่อย บั้งไฟฯ 4. มาตรการป้องกันมิให้มีการเล่นพนัน 5.มาตรการป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งคณะทำงานได้จัดทำร่างประกาศจังหวัดเสร็จแล้วและเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป …
 
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103